STANDARDE ALE CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control

Rezultatul standardului

Conducătorul entităţii publice atribuie responsabilități de evaluare a controlului intern managerial conducătorilor compartimentelor, elaborând, în acest scop, politici, planuri şi programe.

Conducătorul entităţii publice dispune și monitorizează evaluarea controlului intern managerial prin intermediul compartimentelor.

Conducătorul entităţii publice elaborează, anual, prin asumarea responsabilităţii manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial.

 Cerințe

Conducătorul entităţii publice asigură verificarea şi evaluarea, în mod continuu a funcţionării sistemului de control intern managerial şi a componentelor sale, pentru a identifica la timp punctele slabe respectiv deficienţele controlului intern şi pentru a lua măsuri de corectare și/sau eliminare în timp util a acestora.

Conducerea entităţii publice efectuează, cel puţin o dată pe an, o verificare şi autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial.

Conducătorii compartimentelor din cadrul entităţii publice iau măsuri adecvate şi prompte pentru remedierea punctelor slabe respectiv a deficienţelor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual într-un program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Conducătorul entităţii publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor entităţii.

Întrebări de verificare a implementării standardului

1. Conducătorul compartimentului realizează, anual, operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial? 

2. Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu documente justificative corespunzătoare?

3. Conducătorul compartimentului propune  măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în cadrul chestionarului de autoevaluare?