STANDARDE ALE CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

Standardul 10 – Supravegherea

Rezultatul standardului

Conducerea entităţii publice iniţiază, aplică şi dezvoltă instrumente adecvate de supervizare și control a proceselor și activităţilor specifice compartimentului, în scopul realizării acestora în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate.

Cerințe

Conducerea entităţii publice trebuie să monitorizeze modul de aplicare a instrumentelor de control, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu.

Activitățile de supraveghere implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, testări prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor.

Conducătorii compartimentelor verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, dau instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor.

Supravegherea activităţilor este adecvată, în măsura în care:

– fiecărui salariat i se comunică atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de competenţă atribuite;

– se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat;

– se aprobă rezultatele activităţii în diverse etape de realizare a acesteia.

Întrebări de verificare a implementării standardului

1. Conducătorul monitorizează şi supervizează activităţile care intră în responsabilitatea lui directă?

2. Conducătorul acordă asistență salariaților necesară pentru realizarea sarcinilor trasate? Conducătorul verifică activitatea salariaților cu privire la  realizarea sarcinilor trasate?

3. Sunt instituite controale suficiente şi adecvate de supraveghere pentru activităţile care implică un grad ridicat de expunere la risc?