STANDARDE ALE CODULUI CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

Standardul 11 – Continuitatea activității

Rezultatul standardului

Conducerea entităţii publice identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar fi natura amenințării

Cerințe

Entitatea publică este o organizaţie a cărei activitate trebuie să se deruleze continuu, prin compartimentele componente.

Eventuala întrerupere a activităţii acesteia afectează atingerea obiectivelor stabilite.

Conducătorii compartimentelor inventariază situaţiile generatoare care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi întocmesc un plan de continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională.

Situaţii curente generatoare de discontinuităţi: fluctuaţia personalului, lipsa de coordonare, management defectuos, fraude, distrugerea sau pierderea documentelor, dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare, disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii, schimbări de proceduri, instabilitate politică și/sau legislativă, etc.

Planul de continuitate a activităţii trebuie să fie cunoscut, accesibil şi aplicat în practică de salariaţii care au stabilite sarcini şi responsabilităţi în implementarea acestuia.

Conducerea entităţii publice acţionează în vederea asigurării continuităţii activităţii prin măsuri care să prevină apariţia situaţiilor de discontinuitate, spre exemplu:

– proceduri documentate pentru administrarea situaţiilor care pot afecta continuitatea proceselor și activităților;

– delegarea, în cazul absenţei temporare (concedii, plecări în misiune etc.);

– angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din entitatea publică din alte considerente;

– achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare;

– service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare.

Conducătorii compartimentelor asigură revizuirea continuă a planului de continuitate a activităţilor, astfel încât acesta să reflecte întotdeauna toate schimbările ce intervin în compartiment.

Întrebări de verificare a implementării standardului

1. Sunt inventariate situaţiile generatoare de întreruperi în derularea principalelor activităţi? 

2. Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii generatoare de întreruperi?

3. Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților implicați, măsurile propuse?